Obec Klapý
ObecKlapý

Věžní hodiny

Kapitoly:

Popis věžního hodinového stroje

Výrobce: Jan Kristen
Datace: okolo 1842
Rám stroje: plechový z ocelových pásnic
Krok hodinového stroje: vratný krok typu anglický hák
Bicí stroje: čtvrtový a hodinový
Rozměry: rám stroje - šířka 112 cm, výška 79 cm,
hloubka 62 cm, kyvadlo - délka cca 175 cm


Věžní hodinový stroj byl zhotoven metodami ručního kování a opracování dílů.

Podle záznamů z kroniky jej zhotovil za 160 zl. kovářský tovaryš Jan Kristen, který pracoval u kováře Antonína Riedba v Dlažkovicích. Hodinový stroj je zhotoven se znalostí nejen Pohled na severní stranu věže kostela po osazení ciferníku a ruček kovářského, ale i hodinářského řemesla. Svislé rolzové pásnice rámu stroje jsou nahoře ukončeny malými kovanými volutami. Díly rámu stroje jsou spojeny šroubovými spoji.

Hodinový stroj má dva bicí stroje, čtvrťový a hodinový. Čtvrťový bicí stroj odbíjí každou čtvrť jedním úderem, půl dvěma údery a tři čtvrtě třemi údery na menší bronzový cimbál. V celou hodinu pak obíjí čtyři údery, po kterých následuje odbíjení hodinového bicího stroje na větší bronzový cimbál v počtu tolika úderů, kolik je právě hodin.

Bicí stroj je upraven tak, aby bylo možno seřizovat jednoduše polohu ruček na cifernících vysunutím kotvy mimo záběr do zubů krokového kola. Pak je možné při současném přibrzďování otáček krokového kola rukou nechat hodinový stroj otáčet rychle ručkami do potřebné polohy.

Krokový mechanismus je konstruován přibližně jako anglický háh (vratný krok Clementův s tím, že do stylu s kotvou nepřicházejí jen hroty zubů, ale při překyvu také jejich šikmé plochy. Tento typ kroku, ačkoliv byly v tehdejší době k disposici krok dokonalejší, byl použit především pro svoji jednoduchost a snadné zhotovení v kovářské dílně. Toto řešení má však nevhodně dlouhá ramena kotvy v poměru k délce kyvadla. Délka kyvu a tedy přesnost chodu je tím příliš závislá na velikosti tahu na krokovém kole, který přirozeně kolísá podle momentálních odporů v soukolí mechanického převodu tahu od závaží ke krokovému mechanismu a také v celém systému převodu točivého momentu od hodinového stroje k ručkám ciferníku.

Krokové kolo má 21 zubů, otočí se 81 x za hodinu, t. j. 1x za 44,44 sec. Jeden kyv kyvadla má 1,058 sec, teoretická činná délka takto volně kývajícího kyvadla je 1,114 m.

 Stav věžních hodin před započetním
restaurátorských prací strojových hodin

Stroj byl na původním místě ve zvonovém Věžní hodinový stroj na původním místě ve věži kostela před započetím restaurátorských pracípatře věže, zakryt v polorozpadlé dřevěné zástěně. Byl postaven na dvou trámech, které byly napadeny dřevokazným hmyzem a hnilobou. Otvory ve stropě kůru, kterými procházela závaží, byly zakryty. Věžní hodiny byly podle svědectví místních obyvatel mimo provoz od poloviny čtyřicátých, podle jiných od poloviny padesátých let. Hodinový stroj byl velmi znečištěn a napaden korozí.

Rám hodinového stroje: rám stroje se dochoval kompletní.

Bicí stroj: chyběla čočka kyvadla, namísto čočky byla na kyvadlové tyči osazena koule ze směsi písku a asfaltu. Závora, která zajišťuje hřídel kotvy v poloze, kdy zabírá do krokového kola, byla uvolněna a neplnila svoji funkci. Čepy hřídelů byly silně opotřebeny, ložiska rovněž. Ložiska nebyla jíž původní, byla zhotovena nalitím olověné kompozice do otvoru v ložiskové plotně, ve které byl poté vyvrtán ložiskový otvor.

Opotřebení činných ploch zubů a cév pastorků je patrné zvláště na pastorku mezilehlého kola bicího stroje, nepoškozuje však funkci ozubeného převodu. Pastorek mezilehlého kola je zhotoven z jednoho kusu železa. Ostatní pastorky jsou lucernové (cévové).

Čelo bubnu bylo přivařeno k obruči na dřevěném bubnu elektrickým obloukem.

Bicí stroj čtvrtkový: chyběla zpruha plnící funkci západky zapadající do rohatky větrníku. Větrník byl zohýbán a k jeho lopatkám byly přinýtovány nepůvodní plechy kruhového tvaru. Byly opotřebené čepy hřídelů a jejich ložiska.

Bicí stroj hodinový: větrník byl rovněž zohýbán a byly k němu přinýtovány nepůvodní plechy kruhového tvaru.

Ostatní dochované součásti věžních hodin: na půdě kostela bylo nalezeno jedno kamenné závaží. Pod hodinovým strojem zůstala zavěšena nepůvodní, nadměrně silná lana s dřevěnými kladkami. Rozvod točivého momentu se dochoval jen zčásti. Chyběla dvě ozubená kola s hřídeli vedoucí k severnímu a jižnímu ciferníku.tu chyběly všechny ručkové stroje s ručkami a ciferníky. Otvory ve zdi věže vedoucí ke dvířkům ciferníku byly po odstranění ciferníků zazděny poměrně nedávno - asi na konci osmdesátých let.

 Provedené práce

Použité technické a technologické postupy: hodinový stroj byl rozebrán a všechny matky a také některé d1y byly očíslovány na skrytých místech. Všechny ocelové díly stroje byly odmaštěny a zbaveny nečistot a zbytků nátěrů v roztoku louhu sodného. Po dokonalém opláchnutí byla z dílů odstraněna rez v lázních s roztokem kyseliny citrónové. Po vyjmutí z lázně s kyselinou citrónovou byly díly ošetřeny v pasivační lázni obsahující amoniak. Zbytky rzi byly odstraněny mechanicky jemnými ocelovými kartáčky a pemzovým práškem. Poté byl hodinový stroj sestaven a prováděny na něm postupně opravy a rekonstrukce chybějících dílů. Po oživení stroje, jeho seřízení a hrubém zaběhnutí byl opět rozebrán na jednotlivé díly. Poté byly jednotlivé díly očištěny jemnými ocelovými nebo štětinovými kartáčky, smáčenými v petroleji s přísadou lešticího přípravku. Po odmaštění povrchu byly pak součásti natřeny dvousložkovým polyurethanovým lakem, a.by se vyloučila nová koroze.

Lanové bubny všech strojů byly rozebrány a dřevěná těla bubnů byla Zrestaurovaný věžní hodinový strojočištěna pomocí acetonového ředidla od mastnoty a nečistot. Po vysušení bylo dřevo napuštěno včelím voskem.

Hodinový stroj

Rám hodinového stroje: díly rámu hodinového stroje byly zbaveny nečistot a koroze. Z ložiskových ploten bicího stroje byla odstraněna nepůvodní ložiska.

Bicí stroj: byla zhotovena nová čočka kyvadla podle dobového tak, aby bylo možno měnit její hmotnost změnou náplně. Byla zhotovena nová ložiska. Byl upraven povrch zubů krokového kola v místě styku s paletami kotvy. Na vstupní paletu kotvy byl navařen materiál a paleta byla obroušena do potřebného tvaru. Paleta výstupní kotvy byla upravena do správného tvaru mírným ohnutím a obroušením. Čepy hřídele kotvy byly upraveny navařením a obroušením. Byl opraven systém aretace kotvy v poloze, ve které zabírá do krokového kola a zajištěna správná funkce vysouvání kotvy ze záběru při nařizování hodin na správný čas. Koutový svár čela lanového bubnu s kováním bubnu byl obroušen. Byl seřízen závěs kyvadla a uložení svislého hřídele převodu točivého momentu na horní vodorovné plotně rámu stroje. Ke krokovému kolu bylo osazeno knotové mazání.

Bicí stroj čtvrťový: Byla zhotovena nová vzpruha plnící funkci západky zapadající do rohatky větrníku. Větrník byl narovnán, nepůvodní plechy kruhového tvaru byly odstraněny.

Všechna volná ložiska byla vyvložkována.

Bicí stroj hodinový: Byl narovnán větnW, nepůvodní plechy Zrestaurovaný lanový buben čvrťového bicího strojekruhového tvaru byly odstraněny.

Upraven byl jednozubový pastorek pohonu závěrkového kola. Všechna volná ložiska byla vyvložkována.

Na rubu zpruhy podložené pod závěrkovým kolem byl zhotoven nápis čitelný pouze po demontáži:

ZRESTAUROVÁNO V ČERVNU 2000
PETR A MELANIE SKÁLOVI SADSKÁ.

Hodinový stroj byl osazen na nové trámy do vodorovné polohy. Oproti původní poloze byl posunut o cca 3 - 4 cm od zdi, aby čočka kyvadla nemohla při kývání o zeď zachytit.
Po zjištění potřebné váhy závaží byly na vrchu Házmburk nalezeny odpovídající kameny a byla z nich zhotovena okovaná závaží. Jediné dochované závaží bylo použito na pohon čtvrťového bicího stroje.

Byly zhotoveny nové ciferníky Ciferníky před osazením na věž kostelao průměru 100 cm z nerezového plechu o síle 1,25 mm. Ciferníky mají montážní dvířka pro ručky zavěšená na pantech zhotovených z nerezového plechu a nerezových šroubů s matkami, všechny spoje jsou provedeny měděnými nýty. Nátěry základním emailem Herbol a dvakrát vrchním černým emailem Seiden Herbol, cifry a kruhy namalovány bílým emailem Bunt Herbol. Ručky jsou zhotoveny z měděného plechu, kosiry ruček z oceli, upevňovací šrouby z nerezu. Nátěry základním emailem Herbol a dvakrát vrchním bílým emailem Bunt Herbol. Tvar ruček byl vytvořen podle dobových tvarů ruček s respektováním poměrů velikostí minutové a hodinové ručky podle dnešních zvyklostí.

Paličkové stroje u zvonu: Paličkový stroj odbíjející celé hodiny na větší zvon byl zrestaurován, k paličce byla připevněna větší zátěž pro vytvoření hlubšího a silnějšího tónu a protizávaží s pružinou, aby byl bicí stroj schopen paličku zdvihnout. Větší zvon je umístěn ve věži pod úrovní oken, proto je zvenčí hůře slyšitelný než zvon menší, osazený výše za okny věže. Paličkový stroj odbíjející čtvrtě na menší zvon umístěný výše byl zhotoven nově tak, aby při ručním zvonění na zvon nedocházelo ke střetu věnce zvonu s ramenem paličkového stroje.

Systém stroje u zvonu byl vybudován s použitím původních hřídelů a ozubených kol. Původní nedochované ručkové stroje byly však konstruovány jinak. Mezi hřídelí minutové ručičky a předlohovou hřídelí byl převodový poměr l:l a předlohovou hřídelí a hřídelí hodinové ručky poměr 1:12. Hřídele rozvodu točivého momentu byly osazeny na předlohovou hřídel, která má stejnou rychlost, ale opačný smysl otáčení. Protože zároveň hřídele nových ciferníků byly v jiném místě než hřídele ciferníků původních, nebylo možné použít rozvodový strojek u prvního ciferníku v pořadí připojení (západní ciferník) a bylo třeba osadit nový ručkový strojek, který umožnil napojit ciferník v novém místě a zároveň otočit smysl otáčení hřídelů vedoucích k ciferníkům. Pro tento účel byl použit zrestaurovaný rozvodový strojek z dílny K. Adamce v Čáslavi, asi sto let starý. Na hřídel spojující tento rozvodový strojek a ručkový strojek východního ciferníků byla osazena dilatační spojka a kardanový kloub.

Přídavná zařízení: K hodinovému stroj byl osazen automatický natahovací stroj, zhotovený firmou Dual s.r.o. Všechlapy. Hodinový stroj je natahován 4x denně vždy ve čtyři. deset, šestnáct a dvacet hodin.

K hodinovému stroji bylo osazeno také přídavné automatické korekční zařízení, které stroj udržuje ve stále přesném chodu a odstraňuje nutnost jej neustále seřizovat. Toto zařízení pravidelně seřizuje stroj věžních hodin podle řídících elektronických hodin, které s absolutní přesností poskytují časový údaj přijímáním časového kódu vysílaného dlouhovlnným vysílačem ve Frankfurtu n. M. Zařízení provádí rovněž nastavení věžních hodin na letní čas a zpět na čas středoevropský. Korekce je prováděna automaticky vždy ve čtyři a v šestnáct hodin.

Věžní hodinový stroj i s natahovacím strojem byl zakryt skříní s ocelovým rámem a výplní z dřevěných palubek opatřených nátěry lazurovacím lakem a s impregnací parafinem na vodorovných plochách vystavených působení vody.

Hodinový stroj byl spuštěn dne 9. června 2000, zrestaurované věžní hodiny se všemi systémy byly předány 24. června 2000.

K hodinám byl zavěšen návod k obsluze a údržbě. Na trám nad hodinovým strojem byla osazena mosazná cedulka s nápisem:

VĚŽNÍ HODINY ZRESTAUROVALI
AK. SOCHAŘI PETR A MELANIE SKÁLOVI ZE SADSKÉ
ČERVEN 2000

HODINÁŘSTVÍ RESTAUROVÁNÍ VĚŽNÍCH HODIN
ak. sochaři Petr a Melanie Skálovi
IČO 1908177 Lázeňská 481 28912 SADSKÁ
tel.: 0325 / 594 410

V Sadské 18. července 2000

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Marek

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 1 °C
pátek 26. 4. skoro jasno 14/1 °C
sobota 27. 4. jasno 19/5 °C
neděle 28. 4. oblačno 20/7 °C
  • 526 obyvatel 480 obyvatel
  • Rozloha 894 ha Rozloha 894 ha
  • Nadm.výška 239 m. n. m. Nadm. výška 239 m. n. m.
  • 1197 Rok vzniku